• Úvod
  • Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti For glass s. r. o., so sídlom Kašmírska 3/A , 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 45 509 069, IČ DPH: SK2023045376, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90836/B (ďalej len ako “predávajúci“ alebo "zmluvná strana") upravujú základné podmienky predaja betónových prefabrikátov alebo iného tovaru (ďalej spoločne len ako "tovar") predávajúceho zákazníkovi ako účastníkovi zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len ako "zákazník" alebo "zmluvná strana"), ktorý nakupuje tovar (t.j. uzatvoril kúpnu zmluvu s predávajúcim alebo rokuje alebo rokoval o uzatvorení kúpnej zmluvy s predávajúcim, aj keď k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nakoniec nedošlo) ako fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako "spotrebiteľ") alebo ktorý nakupuje tovar, (t.j. uzatvoril kúpnu zmluvu s predávajúcim alebo rokuje alebo rokoval o uzatvorení kúpnej zmluvy s predávajúcim, aj keď k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nakoniec nedošlo) v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako "podnikateľ").

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len ako "VOP") sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať tovar zákazníkovi a záväzok zákazníka zaplatiť predávajúcemu odplatu (ďalej len ako "zmluva"),   podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. alebo podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., v prípade, že je kupujúci spotrebiteľom. Zároveň tieto VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného zmluvou. Odlišné dojednania zmluvy majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP.
2. Predávajúci má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja alebo situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu VOP a jej účinnosť oznámi predávajúci kupujúcim zverejnením VOP vo svojej prevádzkarni na adrese Magnezitárska 11, 040 13 Košice, prípadne v iných priestoroch, v ktorých predávajúci vykonáva predmetnú podnikateľskú činnosť ( ďalej spoločne len ako "prevádzkový  priestor") ako aj na  webovej stránke predávajúceho www.topplot.sk (ďalej len ako "webová stránka"). Za vyjadrenie súhlasu s novým znením VOP sa považuje najmä prejav vôle zákazníka spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v právnom vzťahu s predávajúcim. Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia zmluvy.
3. Tieto VOP sú dostupné v prevádzkovom priestore predávajúceho ako aj na webovej stránke a sú predkladané zákazníkovi ako príloha cenovej ponuky t.j. dokument vypracovaný zo strany predávajúceho, v rámci ktorého predávajúci špecifikuje na základe dopytu, respektíve nezáväznej objednávky zákazníka najmä druh tovaru a jeho množstvo, ktorý má byť predmetom zmluvy, výšku odplaty za dodanie tovaru a predpokladaný termín dodania (ďalej len ako "cenová ponuka").

4. Ustanovenia týchto VOP sa uplatnia na právne vzťahy medzi predávajúcim  a spotrebiteľom, pokiaľ:
a) osobitné ustanovenia týchto VOP týkajúce sa výlučne spotrebiteľov neustanovujú inak (najmä články III A, III B, VIII, VIII A, VIII B, VIII C a X),
b) uplatnenie ustanovení VOP pripúšťa povaha právneho vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom,
c)  uplatnenie ustanovení VOP na spotrebiteľský právny vzťah neodporuje právnej úprave,
d) ustanovenia VOP nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v  neprospech spotrebiteľa.
5. Ustanovenia týchto VOP týkajúce sa spotrebiteľa (najmä články III A, III B, VIII, VIII A,   VIII B a X) sa nepoužijú na zmluvu, ktorej účastníkom je popri predávajúcom iný podnikateľ.
6. Orgán dozoru dodávateľa: Orgánom dozoru  a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti konania predávajúceho je  Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1.
7. Adresa na podávanie sťažností a reklamácií a kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa na doručovanie písomností za účelom  podávania sťažností alebo iných podnetov a reklamácií je adresa obchodného sídla predávajúceho: Kašmírska 3/A, 821 04 Bratislava - Ružinov. Adresa na osobné podávanie sťažností, reklamácií alebo iných podnetov ako aj na vrátenie zakúpeného tovaru predávajúcemu je adresa jeho prevádzkového priestoru: Magnezitárska 11, 040 13 Košice.
Kontaktné údaje predávajúceho:  telefónne číslo +421 911 846 516, e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Čl. II
Objednávka tovaru

1. Zákazník je oprávnený a má možnosť si objednať dodanie tovaru formou nezáväznej objednávky (ďalej len ako "objednávka") prostredníctvom e-mailu, webovej stránky alebo telefonicky prípadne iným spôsobom. Objednávka musí obsahovať najmä meno a priezvisko zákazníka, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, v prípadne podnikateľa názov spoločnosti a IČO, e-mailovu adresu a prípadne telefónne číslo. Ďalej musí obsahovať  označenie požadovaného tovaru a jeho množstvo alebo informáciu koľko bežných metrov potrebuje zákazník oplotiť s bližšou špecifikáciou. Zákazník zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť informácií uvedených v objednávke. Predávajúci je oprávnený kontaktovať zákazníka, aby spresnil a doplnil objednávku, prípadne odstránil jej nedostatky.
2. Predávajúci vyhotoví na základe doručenej objednávky v lehote do 15 pracovných dní cenovú ponuku, v ktorej bude špecifikovaný tovar a jeho množstvo, ktorý bude predmetom zmluvy, výška odplaty a predpokladaný termín dodania, ktorý začne plynúť od uzatvorenia zmluvy, resp. od zaplatenia zálohy v prípade, že zaplatenie zálohy je podmienka uvedená v cenovej ponuke. Cenovú ponuku zašle predávajúci zákazníkovi prostredníctvom e-mailu, alebo mu ju predá osobne, prípadne iným vhodným spôsobom. Predávajúci je oprávnený v lehote na vyhotovenie cenovej ponuky v zmysle tohto bodu oznámiť zákazníkovi, že cenovú ponuku nevyhotoví a dodanie tovaru sa neuskutoční, a to najmä z prevádzkových dôvodov na strane predávajúceho, ako napríklad vyťažené pracovné kapacity a podobne.

3. Cenová ponuka predstavuje záväzný návrh na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho pre zákazníka, pričom pre zákazníka je záväzný počas doby 30 pracovných dní od jeho odoslania, prípadne osobného doručenia. Táto lehota môže byť iná, ak je priamo v cenovej ponuke výslovne uvedená iná lehota. V tejto vyššie uvedenej lehote 30 pracovných dní, alebo v inej lehote určenej priamo v cenovej ponuke, je zákazník povinný buď ponuku neprijať alebo navrhnúť zmeny alebo ponuku prijať. V prípade, že kupujúci navrhne zmeny celý proces sa opakuje primerane podľa bodov 1 až 3 tohto článku. V prípade prijatia návrhu, respektíve odsúhlasenia cenovej ponuky zo strany kupujúceho vzniká zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom s podmienkami, ako sú špecifikované v zmluve a týchto VOP. Za prijatie návrhu, resp. odsúhlasenie cenovej ponuky, sa taktiež považuje aj úhrada akejkoľvek časti odplaty definovanej v cenovej ponuke zo strany zákazníka na účet predávajúceho uvedený v cenovej ponuke. Zákazník odsúhlasením cenovej ponuky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že ich akceptuje.
4. v prípade, že zákazník nebude reagovať na cenovú ponuku predávajúceho do 30 pracovných dní, alebo v lehote podľa cenovej ponuky, znamená to nezáujem zákazníka o uzatvorenie zmluvy a zmluva nevznikne, okrem prípadu, ak po márnom uplynutí tejto lehoty zákazník oznámi predávajúcemu, že súhlasí s cenovou ponukou, resp. má záujem o uzatvorenie zmluvy a následne predávajúci uzatvorenie zmluvy preukázateľne odsúhlasí.Čl. III
Uzatvorenie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie cenovej ponuky zo strany zákazníka a oznámenia tejto akceptácie predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo písomným vyjadrením súhlasu s predloženou cenovou ponukou, ktorý je doručený kupujúcemu. K akceptácii cenovej ponuky a uzatvoreniu zmluvy môže prísť osobne v prevádzkových priestoroch alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
2. Každá zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku a spory vzniknuté na základe zmlúv budú riešené podľa platného a účinného práva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporov podľa čl. X týchto VOP.
3. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do momentu splnenia povinností predávajúceho a zákazníka (ďalej aj ako "zmluvné strany") uvedených v zmluve.


Čl. III A
Osobitné povinnosti predávajúceho pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľom v prevádzkových priestoroch, mimo prevádzkových priestorov a na diaľku

1. V prípade, že zmluva bola dohodnutá a uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom v prevádzkovom priestore predávajúceho, predávajúci pre tým než uzatvoril zmluvu so spotrebiteľom informoval spotrebiteľa jasným a zrozumiteľným spôsobom  o:
-   hlavných vlastnostiach tovaru, a to najmä prostredníctvom cenovej ponuky a technických listov a v prípade vyžiadania spotrebiteľa sú tieto informácie poskytované zákazníkom aj v prevádzkových priestoroch predávajúceho;
-  obchodnom mene, sídle a kontaktných údajoch predávajúceho, najmä prostredníctvom  týchto VOP, ktoré sú uvedené na webovej stránke, dostupné v prevádzkových priestoroch ako aj súčasťou cenovej ponuky;
-   predajnej cene tovaru a súvisiacich nákladoch a poplatkoch, a to prostredníctvom cenovej ponuky, webovej stránky, prípadne katalógu výrobkov alebo iných materiálov predávajúceho;
-   zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, prostredníctvom týchto VOP, a to najmä čl. VIII a nasl. týchto VOP;
-  existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovujú právne predpisy, a to prostredníctvom týchto VOP alebo iných materiálov dodaných zákazníkovi zo strany predávajúceho;
-   dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú a ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, a to prostredníctvom týchto VOP a/alebo znenia zmluvy,
-  možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom týchto VOP.


Čl. III B
Osobitné ustanovenia o uzatváraní zmluvy so spotrebiteľom na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

1. Predávajúci prostredníctvom týchto VOP a webovej stránky, prípadne ďalších dokumentov zaslaných spotrebiteľovi alebo prístupných pred uzatvorením zmluvy na dialku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, poskytuje spotrebiteľovi predzmluvné informácie v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
2. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva dohodnutá a uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím elektronickej pošty, telefónu a webovej stránky. Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa dodávateľom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho.
3. K vzniku zmluvy uzatvorenej na diaľku dochádza na základe akceptácie cenovej ponuky zo strany spotrebiteľa, ktorú môže spotrebiteľ vykonať niektorým zo spôsobov diaľkovej komunikácie, prípadne viacerými spôsobmi. Doručením akceptácie cenovej ponuky predávajúcemu dochádza k uzatvoreniu zmluvy. Zmluvu možno po jej uzatvorení meniť len na základe dohody predávajúceho  a spotrebiteľa. K uzatvoreniu zmluvy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho dochádza najmä na základe písomne uzatvorenej zmluvy zo strany spotrebiteľa a predávajúceho. Zmluva je uzatvorená okamihom, v ktorom prejav vôle spotrebiteľa vyjadrujúci súhlas s cenovou ponukou alebo iným návrhom zmluvy bude doručený predávajúcemu.
4. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť zálohu za tovar, a to v lehote  a vo výške špecifikovanej v cenovej ponuke. Ak záloha nie je zaplatená v lehote splatnosti a v celej jeho výške, je predávajúci oprávnený odoprieť výrobu tovaru, resp. dodanie tovaru a to až do času, kým nebude záloha zaplatená v celom rozsahu.


Čl. III C
Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
-  predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
-   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru a lebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
-    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
-  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne  zmiešaný s iným tovarom;
- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho. To neplatí pre zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielcov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary neobjednal.
4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej podľa čl. III B bod.2 týchto VOP u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne , na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od zmluvy použiť aj formulár, ktorý mu odovzdal alebo doručil dodávateľ a ktoré tvorí prílohu týchto VOP.
5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1 tohto článku. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
6. Predávajúci zdôrazňuje aj priamo v rámci týchto VOP, že v mnohých prípadoch tovaru predávajúceho, ktorého predaj tvorí predmet zmluvy, ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a/alebo tovaru vyrobeného na mieru, keďže predávajúci zabezpečuje výrobu tovaru podľa požiadaviek zákazníka až na základe uzatvorenia zmluvy so zákazníkom. Z uvedeného dôvodu a v súlade s právnou úpravou potom v takýchto prípadoch nie je možné od takejto zmluvy zo strany spotrebiteľa odstúpiť.
7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7 tohto článku pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
10. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, okrem prípadu, ak dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
11. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť spotrebiteľovi zmluvou dohodnuté plnenie - tovar, napr. z dôvodu, že predmetný tovar nemá predávajúci na sklade, z dôvodu vyššej moci (vis major), vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak predávajúci prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy.


Čl. IV
Dodacie podmienky tovaru

1. Predávajúci dodá zákazníkovi tovar po uzatvorení zmluvy a zaplatení dohodnutej výšky zálohy, ktorá tvorí časť alebo aj celú odmenu predávajúceho za dodanie tovaru (ďalej len ako "odplata"). Ak nebude výslovne dohodnuté medzi predávajúcim a zákazníkom inak, tovar bude dodaný tak, že zákazník si prevezme tovar osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby, na adrese prevádzkového priestoru predávajúceho na adrese Magnezitárska 11, 040 13 Košice. Náklady spojené s prepravou tovaru a spôsob prepravy do miesta určenia zákazníkom znáša a si zabezpečuje zákazník. V prípade výslovného vyžiadania zo strany zákazníka, predávajúci môže zákazníkovi sprostredkovať, resp. zabezpečiť vhodného prepravcu na prepravu zakúpeného tovaru. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí, že náklady spojené s prepravou  budú v tomto prípade plne hradené zo strany zákazníka priamo prepravcovi. Predávajúci sa môže so zákazníkom dohodnúť aj na inom spôsobe zabezpečenia dopravy do miesta určenia zákazníkom.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi tovar riadne, bez vád, a to v predpokladanom termíne dodania určenom a odsúhlasenom v cenovej ponuke (ďalej len ako "predpokladaný termín dodania", prípadne predĺženom spôsobom podľa bodu 3 tohto článku VOP. Medzi predávajúcim a zákazníkom môže byť dohodnutá aj výslovne iná doba dodania tovaru. Predávajúci môže dodať tovar aj skôr ako je predpokladaný termín dodania stanovený v cenovej ponuke. Zákazník je povinný prevziať tovar do 30 dní po vyrozumení zo strany predávajúceho o pripravenosti tovaru. Predávajúci a zákazník si môžu dohodnúť aj neskorší termín prevzatia tovaru.
3. Predávajúci informoval zákazníka o tom, že predpokladaný termín dodania nie je záväzne stanovenou lehotou na dodanie tovaru a môže byť jednostranne zmenený zo strany predávajúceho v rozpätí 8 kalendárnych týždňov, čoho si je zákazník vedomý a súhlasí s tým. Zákazník bol takisto informovaný, že uvedené je spôsobené najmä skutočnosťou, že predávajúci vo väčšine prípadov tovar vyrába priamo na základe objednávky zákazníka a výrobný proces, jeho kvalitu a čas trvania ovplyvňuje viacero skutočností. Predávajúci sa so zákazníkom dohodli, že pokiaľ nebude možné z akéhokoľvek dôvodu tovar dodať v predpokladanom termíne dodania, predávajúci bez zbytočného odkladu potom, ako to zistí, informuje o tom zákazníka a oznámi mu nový termín dodania tovaru. V prípade, ak reálny termín dodania presiahne, alebo by presiahol podľa oznámenia predávajúceho, predpokladaný termín dodania o viac ako 8 kalendárnych týždňov, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy.
4. Predávajúci odovzdá zákazníkovi spolu s tovarom aj všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k tovaru vrátane jeho príslušenstva, a to najmä: dodací list, certifikáty, prehlásenie zhody, prípadne ďalšie doklady.
5. Nebezpečenstvo škody, prípadne akéhokoľvek poškodenia tovaru prechádza prevzatím tovaru na zákazníka.
6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka až úplným zaplatením celej výšky odplaty za tovar, tak ako bola dohodnutá v cenovej ponuke, resp. v zmluve.


Čl. V
Platobné podmienky

1. Odplata za tovar je určená dohodou zmluvných strán a je uvedená v zmluve, resp. cenovej ponuke. Odplatu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. K dohodnutej odplate bude pripočítaná príslušná právnym predpisom stanovená sadzba DPH.
2. Odplata je splatná na základe faktúry predávajúceho a to na bankový účet predávajúceho. Riadne vystavená faktúra predávajúcim je splatná v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Odplata, alebo akákoľvek jej časť, sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet predávajúceho.
3. Ak nie je výslovne dohodnuté v zmluve inak, potom sa zákazník zaväzuje časť odplaty/záloha, tak ako je to špecifikované v zmluve, resp. cenovej ponuke, uhradiť na účet predávajúceho vopred, t.j. ešte pred dodaním tovaru, pričom dodávateľ môže požadovať úhradu vopred aj vo vzťahu k celej výške odplaty. O čas omeškania zákazníka s úhradou akejkoľvek časti odplaty, a to predovšetkým prvej časti odplaty, sa primerane predlžujú aj všetky termíny na strane predávajúceho, a to najmä predpokladaný termín dodania.
4. Ak je zákazník v omeškaní so zaplatením odplaty (alebo akejkoľvek jej časti), má predávajúci popri zákonnom úroku z omeškania nárok aj na:
a) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne, počnúc dňom omeškania a bez potreby osobitného upozornenia, až do úplného zaplatenia. To neplatí, ak je zákazníkom spotrebiteľ, okrem prípadu, ak si zaplatenie zmluvnej pokuty dohodli v písomnej zmluve alebo v inom písomnom dokumente;
b) právo na odstúpenie od zmluvy, ak omeškanie zákazníka trvá viac ako 30 kalendárnych dní. V tomto prípade má predávajúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celej  už poskytnutej (uhradenej) časti odplaty/zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke zákazníka na vrátenie uhradenej časti odplaty/zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody, presahujúcej výšku dojednanej zmluvnej pokuty.
5. Zákazník je povinný tovar prevziať alebo jeho prevzatie zabezpečiť a pri prevzatí tovaru preveriť, či tovar zodpovedá objednávke, resp. zmluve. Pokiaľ je tovar v súlade so zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutočnosť pri odovzdaní - prevzatí tovaru písomne potvrdiť prostredníctvom podpisu dodacieho listu. V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode so zmluvou, je zákazník povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu.
6. Zákazník nie je oprávnený z odplaty zadržať akúkoľvek časť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol výslovne inak v písomnej forme.


Čl. VI
Vady tovaru

1. Ustanovenia tohto článku VOP o vadách tovaru sa uplatnia v prípade, ak je zákazníkom predávajúceho podnikateľ.
2. Zákazník má nároky z vád tovaru voči predávajúcemu ak podá, správu o vadách tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní po tom,čo
- zákazník vady zistil,
- zákazník pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, alebo
- sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
3. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, patrí zákazníkovi voľba medzi nárokmi podľa ustanovenia § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka, iba ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení o vadách tovaru. Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať skutočnosti ako sú uvedené v čl. VIII B bod 1 týchto VOP.
4. Ak zákazník neoznámi voľbu nároku z vád tovaru, nemôže od Zmluvy platne odstúpiť, okrem prípadu ak
 a) predávajúci neodstráni vady ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu zákazníkom, pričom zároveň predávajúceho upozorní na úmysel odstúpenia od zmluvy v prípade nedodržania uvedenej dodatočnej lehoty alebo
 b) sa na tom s predávajúcim dohodli.
5. Odstránenie vád vykonáva predávajúci sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na vlastné náklady.
6. Po platnom odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, je zákazník oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú zákazníkovi, nie je zákazník oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávke, ktorú voči nemu má predávajúci.
7.Porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnenie povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
8. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže zákazník požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z odplaty.
9. Odstránenie vád, ktorými bola zmluva porušená nepodstatným spôsobom, sa bude vždy prednostne realizovať dodaním chýbajúceho tovaru alebo odstránením ostatných vád tovaru, ak predávajúci neurčí inak. Za týmto účelom je zákazník povinný predávajúcemu písomne určiť dodatočnú lehotu na odstránenie vád, ktorá nemôže byť kratšia ako 20 pracovných dní. Počas tejto lehoty nemôže zákazník uplatniť iný nárok z vád tovaru.
10. Odstránenie vád dodaním chýbajúceho tovaru alebo odstránením ostatných vád tovaru vykoná predávajúci sám alebo prostredníctvom tretej, ním zvolenej osoby.
11. Ak dodávateľ neodstráni vady tovaru ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu zákazníkom podľa bodu 9 tohto článku VOP, je zákazník oprávnený požadovať primeranú zľavu z odplaty alebo môže odstúpiť od zmluvy, ak predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení mu dodatočnej lehoty na odstránenie vád upozornil. Zvolený nárok nemôže zákazník bez súhlasu predávajúceho meniť.
12. Nárok na zľavu z odplaty zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
13. Na spôsobe poskytnutia primeranej zľavy z odplaty, ako započítanie, prevod sumy zodpovedajúcej primeranej zľave na bankový účet zákazníka a podobne, sa zákazník musí vždy s predávajúcim dohodnúť.


Čl. VII
Všeobecné ustanovenia k vadám tovaru

1. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak
(i)  zákazník spôsobil vadu tovaru sám alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od predávajúceho,
(ii)  zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z odplaty za tovar,
(iii) vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
(vi)  vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
(v)   boli spôsobené úmyselným alebo neúmyselným nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca alebo predávajúci alebo ako vyplývajú z povahy a účelu užívania,
(vi) evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného cudzou látkou, z čoho je nesporne zrejmé, že zničenie, poškodenie alebo znečistenie tovaru nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná vada,
(vii)  ktoré vznikli vlastnou dopravou a vykládkou zákazníka,
(viii) ktoré vznikli ak následok
 a) svojvoľných úprav alebo opráv zo strany zákazníka, ktoré mali byť vykonané v rámci reklamačného konania,
 b)  iných neodborných zásahov
 c)  nesprávnym skladovaním, neopatrnou a neodbornou manipuláciou.
2. V prípade tovaru sa za jeho vadu nepovažuje pórovitosť tovaru, ktorá je súčasťou vyhotovenia tovaru a je spôsobená postupom pri výrobe tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené alebo vznikli v súvislosti s konaním tretích osôb, a to najmä v prípadoch, ak montáž tovaru zabezpečovala tretia osoba, iná ako predávajúci, ak táto tretia osoba nebola na túto činnosť poverená priamo predávajúcim.


Čl. VIII
Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady vo vzťahu k spotrebiteľovi

1. Ak ide o vadu, ktorú je možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Spotrebiteľ je výberom a uplatnením nároku z vád podľa bodu 1 alebo 2 tohto článku VOP viazaný a nemôže ho jednostranne meniť.
4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté jeho používaním alebo opotrebovaním. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
8. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodli na záruke podľa prísnejších zásad. Prípadné ďalšie podmienky záruky určí záručný list alebo osobitná písomná dohoda uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Na uzatvorenie dohody o záruke podľa prísnejších zásad nie je právny nárok.
9. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha vecí umožňuje, postačí vydať doklad o kúpe.
10. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom.


Čl. VIII A
Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu osobne v prevádzke predávajúceho, písomne alebo elektronickou poštou. Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.
2.Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktoromkoľvek prevádzkovom priestore predávajúceho, v prípade písomného zaslania reklamácie je adresa na doručenie obchodné sídlo predávajúceho.
3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa článku VIII bod 1 až 10 týchto VOP.
4. Predávajúci na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplanenia reklamácie. Za zložité zhodnotenie stavu tovaru je potrebné považovať najmä situácie, kedy nie je s prihliadnutím na okolnosti zrejmé z akého dôvodu vady vznikli, ako napríklad sadanie zeminy, nerovnosti terénu, poveternostné vplyvy, vady v použitých materiáloch a podobne. Dôvod vzniku vady je potrebné zistiť za účelom zvolenia vhodného postupu odstránenia vady, a teda za účelom odstránenia samotnej príčiny vzniku vady, aby sa vady opätovne neobjavili.
5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vady a prác potrebných na jej odstránenie, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa však nepočíta čas kedy odstránenie vady nie je možné zabezpečiť vzhľadom na poveternostné vplyvy alebo počas času potrebného na zabezpečenie výroby náhradného tovaru, ktorý má byť použitý na odstránenie vady.
6. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar, avšak vždy iba v prípade, ak vada objektívne existuje. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku existencie reklamovanej vady a nároky spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.
7, Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, a to na e-mailovú adresu zákazníka, prípadne na inú adresu, ktorá mu je známa.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
9. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
10. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Tým nie je dotknuté práva spotrebiteľa zaslať tovar na odborné posúdenie ním zvolenej osobe. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe označenej predávajúcim alebo osobou, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
12. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.Čl. VIII B
Všeobecné podmienky reklamácie

1. Z reklamácie musí byť zrejmé
-  kto reklamáciu podáva,
-  predmet reklamácie, najmä označenie tovaru, ktorého vadu spotrebiteľ  reklamuje,
- špecifikácia vady tovaru spolu s priložením jej popisu a fotodokumentácie, aby bol   zadokumentovaný vonkajší prejav vady tovaru,
-  komu je adresovaná,
-  dátum podania reklamácie a podpis spotrebiteľa.
Reklamáciu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti nie je predávajúci povinný vybaviť. V takomto prípade predávajúci vyzve spotrebiteľa na odstránenie vád uplatnenej reklamácie.
2. Pri reklamácii je spotrebiteľ povinný
- spolu s tovarom predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom  nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho,
- zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou a podobne)
- predložiť originál záručného listu alebo iného dokladu preukazujúceho dĺžku záruky v prípade, že si spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom alebo týmito VOP,
- odovzdať predávajúcemu tovar  v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému tovaru
3. Spotrebiteľ je povinný, v prípade vyskytnutia sa vady na tovare, uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak jeho právo zaniká.
4. V prípade tovaru sa za jeho vadu nepovažuje pórovitosť tovaru, ktorá je súčasťou vyhotovenia niektorých druhov tovaru a je spôsobená postupom pri výrobe tovaru.
Čl. VIII C
Sťažnosti a iné podnety

1. Ak spotrebiteľ doručí predávajúcemu podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so zmluvou alebo činnosťou predávajúceho, zašle predávajúci spotrebiteľovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia podania.
2. Sťažnosť alebo podnet je možné predávajúcemu doručiť písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo  osobne, prípadne iným vykonateľným spôsobom. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať údaje spotrebiteľa, údaje predávajúceho, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo podnet smerujú, čo spotrebiteľ sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis spotrebiteľa.
3. Odpoveď na sťažnosť bude spotrebiteľovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je predávajúcemu známy, alebo spôsobom, o ktorý spotrebiteľ v sťažnosti alebo v podnete predávajúceho požiadal.
4.Predávajúci v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná, a oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia.
5. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, nie je povinný predávajúci reagovať, a to ani keby boli podané treťou osobou. Túto skutočnosť nie je predávajúci povinný odosielateľovi oznamovať.
6. Predávajúci nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k zamestnancom predávajúceho alebo k predávajúcemu samotnému.
7. Tieto ustanovenia sa primerane aplikujú aj na sťažnosti alebo podnety podávané podnikateľmi.


Čl. IX
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické alebo iné informácie, z ktorých povahy vyplýva ich dôvernosť, poskytnuté druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, tretím osobám a že tieto informácie použijú výhradne pre účely spočívajúce alebo súvisiace s plnením práv a povinností podľa týchto VOP alebo zmluvy.
2.Pokiaľ z ustanovení týchto VOP alebo zo zmluvy či iných písomností vyplýva pre niektorú zo zmluvných strán nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, je povinná zmluvná strana v prípade porušenia zmluvnej povinnosti povinná zaplatiť zmluvnú pokutu až dňom, čo jej bola doručená výzva oprávnenej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty.
3. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká aj v prípade, že povinná zmluvná strana porušenie povinností vyplývajúcich z týchto VOP alebo zo zmluvy nezavinila.
4. Zákazník nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho  alebo previesť práva a záväzky vyplývajúce z týchto VOP alebo zmluvy v časti a ani v celku, na tretiu osobu.
5. Predávajúci a zákazník sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z týchto VOP a zo zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre plnenie svojich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa týchto VOP alebo zmluvy.
6. Ak sa zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom z akéhokoľvek dôvodu zruší, predávajúci nie je povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie vráti druhá strana alebo kým druhá strana nepreukáže, že je pripravená plnenie vrátiť.
7. Ak zákazníkovi vznikne povinnosť prevziať tovar od predávajúceho a zákazník ho neprevezme v lehote, ktorú mu na to predávajúci určil, predávajúci je oprávnený účtovať skladné.
8. Ak zákazník neprevezme tovar ani po opätovnej výzve, predávajúcemu vznikne právo tovar, držať, užívať ho, alebo zaslať zákazníkovi tovar na jeho náklady.


Čl. X
Alternatívne riešenie sporov so spotrebiteľom

1. Alternatívnym riešením sporu sa rozumie riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý vyplýva zo zmluvy alebo súvisí zo zmluvou, subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
2.  Subjektom alternatívneho riešenia je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
4. Spotrebiteľ môže podať návrh v prípade, že
a) sa obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a
b) predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa písmena a) odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
5. Návrh spotrebiteľa musí obsahovať nasledujúce informácie
-  meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má
-  presné označenie predávajúceho,
-  úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
-  označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
- dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
- vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
6. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti vedené v návrhu.
7. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa predchádzajúcej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.


Čl. XI
Doručovanie písomností

1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
a)  elektronickej pošty dňom jej preukázateľného odoslania druhej zmluvnej strane, alebo
b)  pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2. tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste druhá zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať.
Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka "adresát  sa odsťahoval", "adresát neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde, avšak to len v prípade, že zákazníkom nie je spotrebiteľ, ktorý si splnil povinnosti vyplývajúce  podľa bodu 2 tohto článku.  
2. V prípade doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu zmluvných strán. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. V takomto prípade je pre doručovanie ďalších písomností rozhodujúca nová adresa oznámená druhej zmluvnej strane.


Čl. XII
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje spotrebiteľov (fyzických osôb) v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom objednávky a dodania tovaru podľa týchto VOP v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracovania osobných údajov ako aj práva spotrebiteľov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke ako  aj prevádzkových priestoroch predávajúceho.

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravujú prednostne podľa zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípadoch, kde ako zákazník vystupuje podnikateľ, sa právne vzťahy vzniknuté na základe zmluvy spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
3. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke.
4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2021


V Bratislave, dňa 01.02.2021
                                                                                                                          
                        


For glass s.r.o.


For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO. All rights Reserved.
For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO.
All rights Reserved.