Technické parametre

betónových plotov

Technická špecifikácia - stĺpový monolit

Certifikovaný betónový plot

Certifikovaný betónový plot

Monolitický plotový systém bol testovaný v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n.o. (TSÚS) a na základe úspešného testovania monolitov bolo výrobcom vystavené Vyhlásenie o parametroch v zmysle harmonizovanej normy: EN12839:2012 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty.

Kvalitná výstuž betónových plotov s vláknom

Kvalitná výstuž betónových plotov s vláknom

Pri výrobe prefabrikátov sa používa dvojzložkové polymérové vlákno, ktoré má vynikajúcu vystužovaciu schopnosť a je schopné nahradiť betonársku oceľ. Polymérová výstuž zabezpečuje viacero vylepšení technických parametrov betónu oproti klasickej výstuži. Použitie polymérovej výstuže  takisto umožnilo vytvoriť hlboký reliéf s imitáciou kameniva po obidvoch stranách monolitov. Obojstranný reliéf pri danej veľkosti monolitov predstavuje unikátne prevedenie plotových prvkov a v prípade špecifických objednávok, vieme zabezpečiť aj návrh a vyrobenie špeciálnych veľkoplošných reliéfov podľa požiadaviek zákazníka.

Špecifikácia jednotlivých komponentov monolitického plotového systému je definovaná nižšie.

 • Plotový monolit - obsahuje kvalitnú výstuž betónových plotov

  Plotový monolit

  Popis:

  Plotový monolit sa používa ako jedna z hlavných súčastí betónového plotového systému zloženého z plotového monolitu, stĺpového monolitu a krycej dosky stĺpového monolitu.

  Použitie:

  Prefabrikovaný plotový monolit je hutnený betónový prefabrikát doskového tvaru vystužený polymérovým vláknom. Plotové monolity sú navrhnuté pre konštrukcie plotového systému ako nenosné prvky, ktoré prenášajú len svoju vlastnú tiaž. Okrem funkcie plotu ma monolit aj estetickú funkciu, z oboch pohľadových strán sa nachádza kamenný reliéf. Skladobná dĺžka prefabrikovaného plotového monolitu je obvykle 3,5 metra.

  Materiál:

  Betón C 35/45, frakcia kameniva Dmax 8 (jemnejšie kamenivo), výstuž polymérové vlákno.
  Typizované rozmery a údaje plotového monolitu - prefabrikátu s imitáciou kamenného reliéfu:
  3545 mm (dĺžka) x 2100 mm (výška)  x 120 mm (šírka), objem 0,68 m3, hmotnosť 1,7 tony    V prípade potreby je možné vyrobiť plotový monolit menšej dĺžky, a to v rozmeroch 2000 a 1000 mm.

  Manipulácia:

  Nakladanie a manipulácia s monolitom sa vykonáva pomocou 2 manipulačných prepravných úchytov s guľovou hlavou zabudovaných v prefabrikáte, pričom dĺžka viazacieho prostriedku, priemer lán a únosnosť háku musí byť zvolená v závislosti na hmotnosti zaveseného prefabrikátu.

  Doprava:

  Odporúča sa, aby dielce boli pri doprave uložené vo vertikálnej, mierne naklonenej polohe na stojane typu A a spoľahlivo zabezpečené proti posunu na ložnej ploche. Prefabrikáty musia byť jeden od druhého oddelené drevenými latkami alebo obdobným materiálom a takisto sa odporúča ich podložiť gumovými podložkami alebo materiálom s obdobnou funkciou.

  Skladovanie:

  Plotové monolity sa ukladajú a skladujú na stojanoch typu A z oceľovej konštrukcie na rovnom a spevnenom teréne vo vertikálnej montážnej polohe tak, aby boli zaistené proti posunu alebo prevráteniu. Je neprípustné vykladať prefabrikáty pomocou lán prevlečených skrz výrobok ani iným nepovoleným spôsobom, ktorý by mohol výrobok poškodiť. Ošetrovanie betónu je stanovené v norme STN EN 206+A1.

  Montáž:

  Plotové monolity sa osádzajú pomocou žeriavového ramena medzi stĺpové monolity monolitického plotového systému prostredníctvom 2 manipulačných úchytov. Plotový monolit sa osádza respektíve vkladá do zámkových častí stĺpových monolitov a po osadení prenáša len svoju vlastnú tiaž na stĺpový monolit, ktorý je nosným prvkom. Pri skladovaní, doprave, manipulácií a montáži je nutné dbať na všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo zákona a príslušných technických noriem.

  Plotový monolit - obsahuje kvalitnú výstuž betónových plotov

 • Stĺpový monolit - obsahuje kvalitnú výstuž betónových plotov

  Stĺpový monolit

  komponent Monolitického plotového systému

  Popis:

  Stĺpový monolit sa používa ako jedna z hlavných súčastí betónového plotového systému zloženého z plotového monolitu, stĺpového monolitu a krycej dosky stĺpového monolitu.

  Použitie:

  Prefabrikovaný stĺpový monolit je hutnený betónový prefabrikát, vystužený polymérovým vláknom, kvádrového tvaru s dutým jadrom. Pri montáži sa duté jadro prefabrikátu vyplní betónom a spojí s betónovou pätkou prostredníctvom betonárskej  ocele a následne sa  osadí krycou doskou. Stĺpové monolity sú navrhnuté pre konštrukcie plotového systému ako nosné prvky, medzi ktoré sa vkladajú plotové prefabrikované monolity, ktoré prenášajú len svoju vlastnú tiaž. Okrem funkcie plotu má stĺpový monolit aj estetickú funkciu, z oboch pohľadových strán obsahuje imitáciu kamenného reliéfu. Skladobná výška prefabrikovaného plotového monolitu je obvykle 2,13 metra.

  Materiál:

  Betón C 35/45, frakcia kameniva Dmax 8 (jemnejšie kamenivo), výstuž polymérové vlákno

  Typizované rozmery a údaje plotového monolitu - prefabrikátu s imitáciou kamenného reliéfu: 550 mm (dĺžka) x 450 mm (šírka) x 2130 mm (výška), objem 0,4 m3, hmotnosť 0,9 tony

  Manipulácia:

  Nakladanie a manipulácia so stĺpovým prefabrikátom sa vykonáva pomocou 2 manipulačných prepravných úchytov s guľovou hlavou zabudovaných v prefabrikáte, pričom dĺžka viazacieho prostriedku, priemer lán a únosnosť háku musí byť zvolená v závislosti na hmotnosti zaveseného prefabrikátu. 

  Doprava:

  Dielce múžu byť pri preprave uložené vo vertikálnej, mierne naklonenej polohe na stojane typu A alebo v horizontálnej polohe a spoľahlivo zabezpečené proti posunu na ložnej ploche. Takisto sa odporúča  podložiť prefabrikáty gumovými podložkami alebo materiálom s obdobnou funkciou.

  Skladovanie:

  Stĺpové monolity sa ukladajú a skladujú vo vertikálnej polohe na rovnom a spevnenom teréne tak, aby sa predišlo ich posunu alebo prevráteniu. Je neprípustné vykladať prefabrikáty pomocou lán prevlečených skrz výrobok ani iným nepovoleným spôsobom, ktorý by mohol poškodiť výrobok. Ošetrovanie betónu je stanovené v norme STN EN 206+A1.

  Montáž:

  Pred montážou musí byť vykonané smerové vytýčenie. Pred osadením samotného stĺpového prefabrikátu sa vybetónuje podklad pod stĺpovými monolitmi (betónové pätky), do ktorých sa zapustí betonárska oceľová výstuž, na ktorú sa po vytuhnutí centrálne osadí dutý stĺpový monolit. Stĺpové monolity sa osádzajú pomocou žeriavového ramena, prostredníctvom 2 manipulačných prepravných úchytov. Po umiestnení stĺpových a plotových monolitov do správnych pozícií sa  následne duté jadrá stĺpových monolitov vyplnia betónovou zmesou. Doporučuje sa použiť betónová výplň s minimálnou pevnosťou C20/25. Ako posledná sa osádza krycia doska stĺpového monolitu.
  Pri skladovaní, doprave, manipulácií a montáži je nutné dbať na všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo zákona a príslušných technických noriem.

  Stĺpový monolit - obsahuje kvalitnú výstuž betónových plotov

 • Krycia doska - obsahuje kvalitnú výstuž betónových plotov

  Krycia doska

  komponent Monolitického plotového systému

  Popis:

  Krycia doska stĺpového monolitu sa používa ako jedna z hlavných súčastí betónového plotového systému zložené z plotového monolitu, stĺpového monolitu a krycej dosky stĺpového monolitu.

  Použitie:

  Krycia doska stĺpového monolitu je hutnený betónový prefabrikát doskového tvaru vystužený polymérovým vláknom. Krycia doska stĺpového monolitu je navrhnutá pre konštrukciu plotového systému ako nenosný prvok, ktorý prenáša len svoju vlastnú tiaž.

  Materiál:

  Betón C35/45, frakcia kameniva Dmax 8 (jemnejšie kamenivo), výstuž polymérové vlákno

  Typizované rozmery a údaje plotového monolitu - prefabrikátu s imitáciou kamenného reliéfu
  - Variant A: 650 mm (dĺžka) x 550 mm (šírka) x 50 mm (výška po stranách, 80 mm v strede), objem 0,02 m3, hmotnosť 45 kg
  - Variant B: 550 mm (dĺžka) x 450 mm (šírka) x 60 mm (výška), objem 0,015 m3, hmotnosť   35 kg

  Manipulácia:

  V prípade manuálnej manipulácie s krycou doskou sa úkon vykonáva postredníctvom dvoch osôb.

  Doprava:

  Odporúča sa, aby dielce boli pri doprave uložené v horizontálnej polohe, zabezpečené proti posunu na ložnej ploche. Prefabrikáty musia byť jeden od druhého oddelené drevenými latkami alebo obdobným materiálom.

  Skladovanie:

  Krycie dosky stĺpových monolitov sa ukladajú a skladujú v horizontálnej polohe na rovnom povrchu. Odporúča sa ich podložiť drevenými latkami alebo obdobným materiálom. Ošetrovanie betónu je stanovené v norme STN EN 206+A1.

  Montáž:

  Krycia doska sa osádza ako posledný prvok monolitického plotového systému. Doska sa centrálne osadí na stĺpový monolit po vyliatí betónovej zmesi do jeho dutého jadra. Pri skladovaní, doprave, manipulácií a montáži je nutné dbať na všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo zákona a príslušných technických noriem.

  Krycia doska - obsahuje kvalitnú výstuž betónových plotov


For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO. All rights Reserved.
For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO.
All rights Reserved.